Rules

Poslední změna 09.04.2023.

 

Osoba, která využívá služby projektu Survival Games (dále jen "hráč") souhlasí s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat, a to na herním Minecraft serveru i TeamSpeak serveru Survival-Games. Porušení pravidel může být potrestáno trestem ve výši určené členem A-Teamu nebo Vedením.

 

Obecná pravidla serveru

Módy, cheaty, hack clienty a veškeré modifikace Minecraftu, které zvýhodňují hráče oproti ostatním, jsou zakázány. Je zakázáno se na Survival Games připojovat s jakýmikoliv nepovolenými modifikacemi v počítači bez ohledu na to, zda bude hráč dané modifikace na serveru používat. Hráč nesmí používat žádné z uvedených modifikací ani jiné cheaty v podobě zakázaných módů, autoclickerů nebo double/tripple clicků včetně těch, které jsou integrované na myši. Zakázaný je také X-Ray resourcepack. Povolená je minimapa (na minihrách PalermoTown a Hide And Seek je zakázáno zobrazování entit na minimapě) a damage indikátor. Používání alternativních klientů jako například Lunar Client, Badlion Client, LabyMod je na vlastní riziko a není k nim poskytována žádná podpora. V případě vypnutí chatu v MC hráč jedná na vlastní riziko a na chybějící logy z důvodu vypnutého chatu nebude brán zřetel. Server má za určité situace možnost validovat existenci souboru hack clientu.

 

Nevhodný nick a skin

Je zakázáno mít skin nebo nick s prvky nacismu, fašismu, urážek náboženství, nahoty, obsahu pro dospělé a rasismu. Nesmí obsahovat nadávky, sprostá slova, urážky, název jiného serveru nebo projektu, název hack clientu, nepovoleného cheatu ani slovo jehož kořenem je "hack". Hráči nesmí mít nick, který je stejný nebo výrazně podobný jako nick YouTubera, Vedení serveru nebo člena A-teamu a je přísně zakázáno se za YouTubery, Vedení nebo člena A-Teamu vydávat. Pokud je YouTuber na serveru nicknutý, je přísně zakázáno psát do chatu, kde se YouTuber nachází, nebo jaký je jeho tajný nick. Dále je také zakázáno nickem či skinem podněcovat k nenávisti vůči osobám na základě sexuální orientace, etnické skupině, rase apod.

 

Zneužívání bugu a nahlášení chyby

Hráč nesmí zneužívat žádného bugu ani chyby serveru nebo mapy. Pokud hráč nějakou chybu na serveru najde, je povinen ji ihned nahlásit buď Helperovi ve hře nebo na našem TeamSpeak serveru (ts3.survival-games.cz), případně na náš e-mail [email protected].

 

Nevhodné vyjadřování

Je přísně zakázáno urážet, zesměšňovat nebo slovně napadat jiné hráče, členy A-teamu, Vedení nebo Majitele serveru. Na serveru jsou přísně zakázány výhružky smrtí, nabádání k sebevraždě nebo jakákoliv jiná propagace a podpora sebevražedného chování. Potrestáno může být také ironické, sarkastické nebo arogantní chování, mystifikace hráčů nebo vyjadřování s rasistickým podtextem. Je přísně zakázáno spamovat chat stejnými či podobnými opakovaně odesílanými zprávami, či nadměrné psaní Caps Lockem a další. Na serveru je přísně zakázána celková šikana druhých a jakékoliv šíření dezinformací za účelem poškození serveru a jeho hráčů.

 

Rozesílání osobních a interních informací

Je přísně zakázáno šířit jakékoliv interní informace serveru, tedy informace, které se týkají plánovaných novinek, změn, výše trestů, interního chodu týmu Survival-Games apod. Zároveň hráč nesmí rozesílat ani rozšiřovat jakékoliv osobní informace třetí osoby včetně odkazů na jejich profily na sociálních sítích.

 

Reklama

Je přísně zakázáno využívat chat na serveru k publikování jakékoliv reklamy. Za reklamu je považován odkaz nebo název YouTube kanálu, odkazy na video, název nebo IP adresa jiného Minecraft nebo TeamSpeak serveru, odkaz na Discord, odkaz na Twitch či Facebook jiného projektu apod. Výjimka z tohoto pravidla platí pro YouTubery, kteří mají rank na serveru a po domluvě s Vedením mohou propagovat svůj stream, kanál či video. Jakékoliv aktivity za účelem prodeje účtů nebo služeb jsou na serveru zakázané. Za reklamu je považována také propagace eventů, soutěží nebo náborů.

 

Více účtů

Hráč může mít na serveru zaregistrovaných více účtů a hrát za libovolný z nich za předpokladu, že na žádném účtu nemá aktivní trest. Pokud má aktivní trest v podobě mute, je povinný hrát za účet, na kterém trest má. Pokud má aktivní ban, je hráč povinen počkat do doby než mu trest vyprší nebo si přijít na náš TeamSpeak (ts3.survival-games.cz) pro unban. V opačném případě může být zabanován. V žádném případě nesmí být hráč na serveru připojen za více než jeden účet. Hraní na VPN za účelem obcházení trestu je přísně zakázáno. Sdílení účtů mezi hráči je zakázáno.

 

Účet na Survival-Games je majetkem serveru a nesmí být prodáván ani převáděn na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu majitele serveru.

 

Pravidla miniher

Obecná pravidla miniher

Na všech minihrách je přísně zakázáno týmovat s protihráči, kromě pár výjimek, které jsou přímo na dané minihře napsány. Po individuální domluvě s A-teamem může být hráči s rankem "Youtuber" udělena výjimka a hráči mohou týmovat za účelem natočení videa. Hráči v žádném případě nesmí kazit hru ostatním hráčům nebo bezdůvodně hru zdržovat stavěním se vysoko nad povrch, schováváním se na mapě apod. Pokud je možné na minihře pojmenovat item, nesmí mít nevhodný název. Pro pojmenování itemu platí stejná pravidla jako pro vyjadřování v chatu na serveru. Na všech minihrách platí zákaz vytváření nevhodných staveb, tedy takových, které mají sexuální, rasistický, vulgární, fašistický či nacistický podtext. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem kazit hru ostatním hráčům. Zároveň je zakázáno vytvářet jakékoliv aktivity za účelem lagování serveru nebo snížení počtu FPS hráčů, kteří se na aréně nachází.

 

UHC Run

Je zakázáno kazit hru hráčům ve vlastním týmu. Dále je zakázáno zbytečně kazit hru pronásledováním hráče či zbytečným překážením jinému hráči v průběhu těžení.

 

BedWars a EggWars

Hráč nesmí kazit hru zbytečným zdržováním a dlouhým bezdůvodným stáním na spawnerech bronzů, ironů, goldů nebo diamantů. Je zakázáno podkopávat hráče z vlastního týmu nebo se je snažit chytit do pasti. Podkopávat protihráče a vytvářet na ně pasti je povoleno. Hráči nesmí bezdůvodně spawnkillovat ani na jedné z těchto miniher.

 

Palermo Town

Hráči, kteří mají roli "Innocent" nebo "Detective" nesmí týmovat s Murderem. Je přísně zakázáno prozrazovat role ostatních hráčů. Popisovat skin Murdera a vzhled hráče je povoleno.

 

ThePit

V této minihře je týmování povoleno, kromě crossteamování v týmových eventech.

 

Práva hráčů

Poskytnutí rady

Pokud hráč položí Helperovi dotaz, který se týká serveru, má právo na odpověď, a to jak na herním Minecraft serveru, tak na TeamSpeak serveru Survival-Games.

 

Nahlášení hráče

Každý hráč má právo nahlásit členovi Helper týmu hráče, který jakýmkoliv způsobem poruší pravidla serveru, a to prostřednictvím místnosti "Čekárna" na TeamSpeak serveru, e-mailem nebo v chatu Minecraft serveru. Jakýkoliv doložený důkaz by neměl být žádným způsobem upravený nebo ořezaný a nesmí být starší jak 24 hodin. Dále screenshot musí obsahovat datum i čas pro kontrolu vašeho nahlášení.

 

Vyřešení problému v čekárně

Pokud má hráč jakýkoliv dotaz, problém, nahlášení hráče nebo dostal trest neprávem, má právo na řešení problému v místnosti "Čekárna" na našem TeamSpeak serveru (ts3.survival-games.cz). Otevírací doba čekárny je každý den od 16:00 do 20:00.

 

Žádost o Unregister

Pokud hráč zapomene heslo nebo je na jeho originálním Minecraft účtu již někdo zaregistrovaný může si požádat o Unregister.

Všechny body a náležitosti, které hráč musí splnit v případě originálního účtu (http://survival-games.cz/originalni-ucet) nebo v případě Warez účtu (http://survival-games.cz/warez-ucet).

 

Podaní stížnosti na člena A-Týmu

Každý hráč má právo podat stížnost na člena A-Týmu prostřednictvím Čekárny na TS3 Vedení nebo e-mailu ([email protected]). Veškeré stížnosti musí být podloženy průkaznými důkazy, na základě kterých může Vedení stížnost posoudit a vyřešit. V opačném případě bude stížnost zamítnuta.

 

Požádání o zrušení nebo zkrácení trestu

Hráč má právo požádat o zrušení nebo zkrácení trestu v případě, pokud si myslí, že byl trest udělen neprávem nebo v nepřiměřené výši. V případě trestu za "Modifikovaný MC" i "Obcházení trestu" mu bude unban zamítnut pokud si přijde zažádat později než 14 dní po jeho udělení, odmítne prohlídku počítače, v počítači bude mít nepovolené modifikace nebo bude mít podezřelé, upravené nebo smazané soubory.

 

Práva a povinnosti A-Týmu

Interní pravidla

Každý člen A-Týmu musí plně a svědomitě dodržovat interní pravidla týmu. Tato pravidla se týkají nejen aktivních členů A-týmu, ale i bývalých. Pravidla se zpřístupní jen aktivním a bývalým členům na požádání.

 

Zodpovídání dotazů

Člen A-Týmu není povinen odpovídat na dotazy, které se netýkají serveru. Člen A-Týmu může dotaz v případě potřeby (nezná přesnou odpověď, zodpovězení dotazu není v jeho kompetenci, má jinou důležitou práci na serveru, otázka je komplexní a není možné ji zodpovědět jednoduše v psaném textu v chatu) přesměrovat na e-mail či do čekárny.

 

Udělení trestu a uchování důkazů

Za porušení pravidel může být hráči udělen trest v podobě banu, mutu, kicku, či upozornění.

Výše trestu plně závisí na rozhodnutí člena A-Týmu, který se zároveň musí řídit tabulkou trestů. Vedení serveru si vyhrazuje právo potrestat hráče bez udání důvodu.

Člen A-Týmu nemá povinnost si uchovávat nebo poskytovat důkazy k jakémukoliv prohřešku hráče.

 

Řešení čekárny

Členové Helper Teamu jsou povinní v otevírací době "Čekárny" na TeamSpeaku hráčům poradit a pomoci pokud se dotaz či problém týká serveru. Helpeři musí mít na TeamSpeaku stejný nick jako na serveru (výjimkou může být kontrola místností za jiné identity, na kterých nemají nastavenou skupinu "Helper").

 

Řešení chyb

Člen A-Týmu má povinnost otestovat, nahlásit, případně řešit bugy nahlášené hráčem a případnou nefunkčnost serveru.

 

Chování na serveru

Pro všechny členy A-Týmu platí stejná pravidla jako pro hráče, pravidla slušného chování, zákaz nevhodného vyjadřování nebo rozesílání reklamy (výjimkou je reklama schválená Vedením nebo reklama na samotný projekt Survival-Games). Členové A-Týmu v žádném případě nesmí zneužívat svá práva nebo se povyšovat nad ostatní hráče.

 

Builder team

Buildeři nejsou administrativní osoby, a proto nejsou povinni zodpovídat dotazy hráčů, řešit tresty či unbany apod. Veškeré dotazy ohledně Builder Teamu, názory na mapy nebo vlastní návrhy mohou hráči zaslat na e-mail Hlavních Builderů viz. http://survival-games.cz/sg-tym.

 

Je přísně zakázáno hledat skulinky v pravidlech a snažit se zneužívat slovíčkaření v neprospěch serveru a jeho hráčů.